ตอนนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ความรู้ด้านวิศวกรรม > ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 13)

ประเภทของงานขึ้นรูป (ตอนที่ 13)

4.14 การหาขนาด Blank  ในการขึ้นรูปแบบกล่อง  ( Rectangular  Shell )

เนื่องจากในการขึ้นรูปแบบกล่องนั้น  โลหะมีการไหลตัวอยู่  2  ลักษณะ  คือ  บริเวณมุมทั้ง  4  ด้านจะเป็นแบบขึ้นรูป  และบริเวณผนังด้านข้างจะเป็นแบบการพับ  ดังนั้นในการหาขนาดของ  blank  ก็จะแยกออกเป็น  2  ส่วนเช่นกัน  คือ  ส่วนที่เป็นมุมและส่วนที่เป็นผนังด้านข้าง

จากรูปที่  4.13  เริ่มต้นเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ABCD  ให้มีความยาวเท่ากับ  w2 และความกว้างเท่ากับ  w1ซึ่ง  w2 และ  w1 เป็นความยาวและความกว้างของฐานรูปกล่องเฉพาะส่วนที่ตรงเท่านั้น

บนแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD  สร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาอีก  4  รูปโดยให้มีด้านกว่างเท่ากับ  h?d +  ?rp/2  เมื่อ h? d เท่ากับความสูงของผนังส่วนตรงของรูปกล่องที่สำเร็จแล้ว  พื้นที่ของ  blank  ส่วนที่ได้มานี้จะเป็นส่วนที่เกิดการพับเท่านั้น  ส่วนบริเวณมุมที่เกิดการขึ้นรูปนั้นหาได้จากสมการต่อไปนี้

รูปที่  4.12  รูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการ

รูปที่ 4.12 รูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการ

รูปที่  4.13  ลักษณะของ  blank ตารางที่ 4.7,4.8

รูปที่ 4.13 ลักษณะของ blank
ตารางที่ 4.7,4.8

Rc    =        ?????.( 4.2 )

เมื่อ           Rc    =    รัศมีของส่วนโค้งตรงมุม

r=     รัศมีของมุมทั้ง  4  มุม

r=       รัศมีที่ฐาน

h? d =      ความสูงส่วนตรงของรูปถ้วย

จากรูปที่  4.13  จะได้ขนาดของ  blank  ที่มีปริมาณของโลหะพอเพียง  สำหรับการขึ้นรูปได้  แต่เนื่องจากตรงบริเวณมุมทั้ง  4   มีลักษณะเป็นส่วนแหลมยื่นออกมา  ซึ่งหากขึ้นรูปแล้วก็จะเกิดการย่น  และเป็นจีบตรงบริเวณที่ผนังด้านข้างต่อกับส่วนของวงกลมโดยนำโลหะจากส่วนที่เป็นผนังมาเพิ่มให้กับส่วนของวงกลมนี้โดยที่ปริมาณของโลหะไม่เปลี่ยนแปลง  สำหรับวิธีในการมนส่วนแหลมออกนั้นแสดงไว้ในรูปที่  4.14  ดังนี้

1.แบ่งครึ่งเส้น  ab  และ  cd  ที่จุด  e  และ  f  ตามลำดับ  ลากเส้น  gh  และ  ij  ผ่านจุดทั้งสองตามลำดับโดยให้สัมผัสกับส่วนโค้งของวงกลม

จากการลากเส้นสัมผัสกับส่วนโค้งของวงกลมเช่นนี้  จะเกิดขึ้นได้  3  กรณีคือ

กรณีที่  1  :    เส้นทั้งสองต่อกันเป็นเส้นตรง  ( รูปที่  4.14a )

กรณีที่  2  :    เส้นทั้งสองตัดกันภายนอกส่วนของวงกลม ( รูปที่  4.14b )

กรณีที่  3  :    เส้นทั้งสองตัดกัน  ภายในส่วนของวงกลม ( รูปที่  4.14c )

2.กางวงเวียน  รัศมีเท่ากับ  Rc  เขียนส่วนโค้งสัมผัสขอบด้านนอกของผนังด้านข้างและสัมผัสกับเส้นสัมผัส  gh  และ  ij

สำหรับการมนมุมแหลมของ  blank  ด้วยวิธีนี้จะได้ค่าที่ถูกต้องแน่นอน   เนื่องจากส่วนที่แลเงาด้านนอกและด้านในของเส้นสัมผัสมีขนาดเท่ากัน  ดังนั้นจึงไม่มีส่วนใดของโลหะที่ขาดหายไปหรือเพิ่มขึ้นมา

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (ยังไม่มีคนโหวด)
Loading ... Loading ...
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
กำลังส่งข้อมูล กรุณารอสักครู่....